საგადასახადო დავებში მხარდაჭერა


საგადასახადო ორგანოებთან დავების არსებობისას გადასახდის გადამხდელის ინტერესებს დაიცავენ ჩვენი გამოცდილი კონსულტანტები, ისინი დაწვრილებით შეისწავლიან საგადასახადო ორგანოების მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგად წარმოდგენილ საგადასახდო შემოწმების აქტს და იქნებიან მათი ინტერესების დამცველნი დავების წარმოების ყველა ეტაპზე (აუდიტის დეპარტამენტი, შემოსავლების სამსახურის მედიაციის საბჭო, ფინანსთა სამინისტროს დავების განმხილველი საბჭო).

;