ბიზნეს გეგმის შედგენა


ნებისმიერი ბიზნესის დაწყებისას, აუცილებელია ბიზნესგეგმის არსებობა, ფულის მოზიდვისა და საკუთარ გეგმებში უკეთ გარკვევისათვის.


ბიზნესგარემოს ანალიზი, ფინანსური გეგმა, პროდუქციისა და წარმოების შესახებ ინფორმაცია, SWOT ანალიზი, მარკეტინგული სტრატეგია და მაქსიმალური ეფექტურობა - ყველაფერი ეს აისახება ჩვენ მიერ შედგენილ ბიზნესგეგმაში.

ჩვენი დახმარებით, თქვენ გაგიადვილდებათ გადაწყვეტილებების მიღება ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა:

ფირმის კონკრეტული მიმართულების დადგენა;

ფირმის გრძელ-და-მოკლევადიანი მიზნების ფორმულირება;

ფირმის რესურსების შესწავლა და მათი სწორი გამოყენება.

;