იურიდიული მომსახურება


GBG-ს იურიდიული მომსახურება მოიცავს:

ü      ზეპირ და წერილობით სამართლებრივ კონსულტაციებს საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობას და ინტერესების დაცვას;

ü       იურიდიული პირის დაფუძნებას, რეორგანიზაციას (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოყოფა);

ü      ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურებას (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა);

ü       სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივ ურთიერთობას,
სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი

ü      საგადასახადო სამართლის საკითხებზე რჩევებს და კონსულტაციებს, პირველადი დოკუმენტების სამართლებრივ რევიზიას

ü      გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება (გაკოტრება, რეაბილიტაცია)
იურიდიული პირების სამართლებრივ აუდიტს

ü       სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფას.

;